Etusivu Käy Kylässä -hanke

Käy kylässä -hanke

Käy Kylässä- hanke

Hankeen toteutusaika 3v. 1.11.2009–1.11.2012, hanke-alue on Virrat, Ruovesi ja Mänttä-Vilppula.

Hankkeen toimenpiteitä ovat

-          Yhteistyön lisääminen kylien toimijoiden välillä

-          Kylätalojen käytön lisääminen

-          Käy Kylässä- nettisivut ja ajanvarausjärjestelmä kylätaloille

-          Kyläopas-palvelu

-          Palvelupaketit joissa mukana kylien yrittäjät

-          Käy Kylässä- toimipisteet Virroille ja Ruovedelle

-          Messut, ja erilaiset markkinatapahtumat

Hankesuunnitelma kokonaisuudessaan alla. Lisätietoja hankkeesta projektipäälliköltä.

Yhteenveto esiselvityshankkeesta

Virtain kylien kehittämisyhdistyksen esiselvityshankkeen aikana tehtyjen haastatteluiden perusteella Käy Kylässä- hankkeelle on olemassa tilaus. Yhdistysten ja yritysten keskuudessa nousi esiin tarve toiminnalle, joka kokoaisi yhteen eri tahot ja saisi lisättyä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Esiselvityshankkeen tarkoitus oli kartoittaa kylien palvelut ja kerätä toimenpide-ehdotuksia. Esiselvityshankkeen aikana selvitettiin myös eri yhdistysten ja yritysten tahtoa sitoutua yhteisen toiminnan kehittämiseen jatkossakin. Kehittämisehdotuksia tuli paljon, osa ehdotuksista koski kylämatkailun kehittämistä yleisesti, ja osa niistä oli hyvin yksityiskohtaisesti suunniteltu tietylle kylälle. Toimintaideoissa korostui yhteistyön ja yhteisöllisyyden tarve. Virroilla ja Ruovedelle on erilainen tilanne kylien suhteen joten toimintaideoissakin tuli esille asioita jotka toimivat jo osassa kyliä. Tulevien toimenpiteiden tarkoituksena ei ole luoda päällekkäistä toimintaa, vaan edistää aktiivisten kylien ja niiden yhteisöjen ja yritysten mahdollisuuksia tuottaa ja kehittää matkailu- ja virkistyspalveluita.

Yhdistyksiä ja yrityksiä haastateltiin esiselvityshankkeen aikana 95 kpl. Yrityksiä on lähdössä mukaan 6 ja yhdistyksiä 12. Jatkotoimenpiteistä kiinnostuneita yhdistyksiä ja yrityksiä on 19 kpl. Kiinnostuneet yritykset ja yhdistykset jäivät odottamaan esiselvityshankkeen jälkeisiä toimenpiteitä. Ainoastaan 12 yritystä ilmoitti, ettei heillä ole kiinnostusta hanketta kohtaan tai toiminta on hiipumaan päin, eivätkä halunneet, että heitä haastatellaan.

Näiden tulosten perusteella lähdimme rakentamaan Käy Kylässä- hanketta ja toteuttamaan yhdistyksiltä ja yrityksiltä esiin tulleita kehittämisehdotuksia.

Hankeen toimialueena on Virtain ja Ruoveden lisäksi Mänttä-Vilppula.

Yhteistyö

Haastatteluissa tuli selvästi esille tarve lisätä kylätalojen käyttöä. Kylien kehittäminen nähdään kokonaisvaltaisena työnä ja tärkeää on lisätä kylien houkuttelevuutta, jotta saataisiin uusia asukkaita, erityisesti lapsiperheitä. Hankkeen aikana kylien, yhdistysten ja yritysten yhteistyötä lisätään. Toiminnan tarkoituksena on, että tietoisuus jo olemassa olevista kylien tapahtumista ja palveluista lisääntyy ja näin voidaan välttää päällekkäistä toimintaa. Isommat tapahtumat ja palveluiden kehittäminen vaativat usein enemmän toimijoita ja resursseja kuin mitä yhdellä kylällä on. Myös tämän vuoksi on tärkeää, että toimijat tekevät yhteistyötä jotta saataisiin myös isompia palvelu ja tapahtumakokonaisuuksia.


Kylätalojen käytön lisääminen

Käy kylässä -hankkeen tavoitteena on lisätä kylätalojen käyttöä. Yhdistykset ovat ahkerasti kunnostaneet taloja ja nyt onkin aika saada niihin lisää toimintaa. Kylätalojen monipuolisia käyttömahdollisuuksia tullaan nostamaan esiin hankkeen aikana. Jotta tässä onnistutaan, kylien tilojen ympärille tarvitaan tiivis tukipalveluiden verkko mm. ateria-, ja majoituspalvelut. Hankkeen aikana rakennetaan yhdistysten ja yritysten välillä näitä yhteistyöverkkoja, jotka tarjoavat kokonaisuutena yhdessä täyden palvelupaketin.

Yhtenäiset nettisivut ja Internet-pohjainen ajanvarausjärjestelmä

Esille tuli tarve saada kylien palvelut yksille sivuille. Tietoja kyllä löytyy, mutta monelta eri sivulta ja päivittämiselle on tarvetta. Virtain kylillä on omat nettisivut joista palvelut löytyvät, Virtain matkailuinfon sivuilta löytyy myös paljon tietoa. Ruovedellä on kunnan matkailusivuilla otsikoita kuten majoitus josta löytyy koko kunnan majoituspalvelut, myös yksittäiset mökkivuokraajat. Hankkeen aikana tuotetaan ulkoasultaan ja tyyliltään yhtenäinen Internet-sivusto jolta edeltä mainitut tiedot löytyvät Käy Kylässä-teeman alta. Sivustojen tekemisen aikana huomioidaan yhtenäinen ilme ja viestintä myös kuntien kanssa.

Käy Kylässä- hankkeen aikana luodaan yhteiset internet-sivustot, jossa kylätalojen ja kylissä toimivien yhteistyöyritysten tiedot ovat myös ajantasaisilla yhteystiedoilla varustettuna. Lisäksi hankkeen avulla luodaan internet-pohjainen varausjärjestelmä. Moni toimija koki ajatuksen ajanvarausjärjestelmästä houkuttelevaksi. Ajanvarausjärjestelmällä helpotetaan tilojen varausta ja vähennetään vapaaehtoistoimijoiden taakkaa. Netissä toimiva järjestelmä näyttäisi jo varatut päivät. Juhlien järjestäjien toimintaa helpottavat sivut jossa on linkitetty helposti löydettäväksi esim. alueen pitopalvelut ja majoitustilat helposti. Käy Kylässä – sivustoilla, joilla kylien toimijat helposti on löydettävissä.

Kyläopaspalvelu

Virroilla ja Ruovedellä, kuten muillakin maaseutupaikkakunnilla on kaunista luontoa ja paljon näkemisen arvoisia paikkoja. Kylien opas/ tarinan kertoja olisi kaivattu palvelu yhdistysten ja yritysten joukossa. Jokaisella kylällä on omia tarinoita. Oppaille olisi jo nyt kysyntää esim. matkailevien eläkeläisryhmien keskuudessa. Muutamia kyläoppaita löytyi jo esiselvityshankkeen aikana esim. Virtain Kotalasta. Hankkeen aikana kerätään tarinoita kylistä ja pyritään löytämään lisää henkilöitä jotka voisivat toimia kyläoppaina. Oppaille järjestetään tilaisuuksia joissa heidät perehdytetään Ruoveden ja Virtain kylien tarinoihin ja kyläkohteisiin. Näin saadaan luotua kyläopas-palvelu ja varahenkilöjärjestelmä samalla kertaa.


Palvelupaketit

Yhteistoimintaa tällä alueella tulee lisätä siten, että kootaan valmiita paikallisten toimijoiden tuottamia matkailupaketteja. Kun pakettien testaus on saatu tehtyä, markkinointiyhteistyötä voidaan tarvittaessa tehdä mm. GoTampereen kanssa. Pakettien luominen ja niiden toimivuuden varmistaminen on tärkeää jotta asiakkaille jää luotettava ja hyvä mielikuva Virtain ja Ruoveden palveluista.

Esimerkki palvelupaketista

  • kylätalo               - tilavuokra, yhdistys
  • ateriapalvelut       - yrittäjä
  • ohjelmapalvelu     - yrittäjät tai yhteisö
  • majoituspalvelu    - yrittäjä


Käytännössä paketin voi toteuttaa esimerkiksi Virtain Jäähdyspohjassa, tila vuokrataan nuorisoseuralta ja ateriapalvelusta vastaa Jaana Kallio. Kimalle-laiva risteily Virtain kauniissa maisemissa haitarimusiikin säestyksellä vie maatilamatkailu Haapamäkeen jossa ryhmä majoittuu ja illan aikana ohjelmassa mm. savusauna.

Messut

Messut ja erityisesti maaseutumatkailuun suunnatut messut olisivat oikea paikka esitellä Virtain ja Ruoveden kylien toimintaa ja matkailumahdollisuuksia sekä tuoda esille yhdistysten ja yrittäjien välistä yhteistyömallia. Hankkeen aikana on tarkoitus osallistua kaksille messuille vuodessa.

Käy kylässä- toimipiste

Hankkeen tavoitteena on nostaa kylien profiilia ja lisätä näkyvyyttä. Internetsivut ovat yhä lisääntyvä markkinakanava, mutta se ei täysin, ainakaan vielä korvaa henkilökohtaista palvelua. Kylien ja niiden yhdistysten ja yritysten näkyvyyttä lisätään perustamalla kylien oma infopiste mahdollisimman keskeiselle markkinapaikalle Virroille ja Ruovedelle. Infopisteet toimivat tiiviissä yhteistyössä myös muiden paikkakunnan toimijoiden, kuten esimerkiksi kuntien matkailutoimen kanssa.

Hankkeen vastuullisena toteuttaja on Virtain kylien kehittämisyhdistys ry.


 

Viimeksi päivitetty (13.06.2010 16:36)

 
Finnish (Suomi)